Överlåtelsebesiktning

Tag hjälp av PL IngenjörsTeknik AB vid besiktning av hus och fastigheter!

Vad är en överlåtelsebesiktning?
En överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning av en byggnad och den tekniska utrustningen samt den mark som har betydelse för byggnaden. Besiktningen görs för att klarlägga en fastighets fysiska skick i samband med ett fastighetsköp. Besiktningen sker med utgångspunkt från jordabalken, kapitel 4 § 19, att uppfylla en köpares undersökningsplikt.

Varför skall ett hus besiktigas?
En besiktning görs för att husköpet ska bli tryggare för köparen och för att köparen ska uppfylla sin undersökningsplikt som är lagstadgad. Det minskar risken för eventuella framtida tvister mellan köparen och säljaren.

Hur går besiktningen till?
När besiktningen görs bör både köpare och säljare delta.  En besiktningsförrättare går igenom de handlingar som rör fastigheten och därefter görs en så kallad okulär besiktning. Det betyder att besiktningsförrättare undersöker alla synliga ytor som är tillgängliga med hjälp av syn, lukt och hörsel.  Samtliga rum, förråd, källare, vind, balkong, garage, tak och grundkonstruktion undersöks.

Även fastighetstekniska installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation okulärbesiktigas och dokumenteras.

Besiktningsförrättaren bedömer om det finns påtaglig risk för att fastigheten har väsentliga brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen.  I så fall ska de eventuella briserna beskrivas i en riskanalys.
Slutligen upprättar besiktningsförrättaren en skriftlig rapport som är resultatet av besiktningen.  Om en fortsatt teknisk utredning behövs för förhållanden som inte kunnat klarläggas kan besiktningsförrättaren föreslå det i rapporten.

Vad ingår inte i besiktningen?
Mark som inte har ett omedelbart samband med byggnaderna ingår inte i besiktningen. Inte heller funktionsprovning av eltekniska styr- och reglersystem, värmesystem, vitvaror, eller installationer som skorsten och eldstad. Undersökningar som kräver ingrepp i byggnaden ingår inte heller. Provtryckning, radonmätning, fuktmätning och invändig inspektion av oljetank är exempel på undersökningar som inte ingår men kan beställas som ett extrauppdrag som vidare teknisk utredning.

För mer information kontakta:
Petter Lidén
Telefon: 070 486 53 54

 

exempel pdf