ANALYS AV FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV

GRUNDER

För att bedöma behovet av kompetensutveckling krävs att arbetsplatsens framtida verksamhet och kompetensbehov analyseras. En sådan analys är en nödvändig förutsättning för att arbetsplatsen och dess verksamhet skall svara mot framtida efterfrågan. Kompetensutvecklingen av de anställda mot framtida behov blir därmed en investering på samma sätt som investeringar i t ex lokaler och utrustning.

Analysarbetet skall genomföras vid arbetsplatserna och med medverkan av all personal, t ex vid arbetsplatsträffar.

Företagets direkt underställda chefer skall stödja analysarbetet med kompletterande underlag där så erfordras, t ex beträffande arbetsplatsernas framtida uppgifter.

Det bör understrykas att resultatet av analysen endast kan bli en bedömning. Denna bedömning skall göras så realistisk som möjligt för Företagets framtida utveckling. Resultatet av analysen ger förutsättningar för att utveckla arbetsplatsernas kompetens så att denna kan möta framtida uppgifter på ett offensivt sätt. Arbetet ger även underlag för en planmässig rekrytering och utbildning av personalen. Medverkan i arbetet från alla anställda är nödvändig för att, genom delaktighet, få förståelse för utvecklingen och det förändringsarbete denna leder till.