Fuktbesiktning

PL IngenjörsTeknik AB letar och dokumenterar fukt genom en fuktbesiktning!

Fuktbesiktning
PL IngenjörsTeknik AB utför fuktkvotsmätning i betongkonstruktioner och trämaterial, men också mätning av den relativa fuktigheten (RF) i inomhusluften. Vi hjälper er också att frilägga och åtgärda fuktskador med hjälp av underentreprenör.

Vi är återförsäljare av Munters avfuktare och hjälper till med installationer av avfuktare i krypgrundsutrymmen. Prisexempel på Munters energisnåla och driftsäkra avfuktare, se Produktinfo till höger på sidan.

Avfuktarna är lätta att installera och underhålla och installationen kan oftast utföras på egen hand med instruktioner från PL IngenjörsTeknik AB.

Det här kan du se genom att göra en fuktbesiktning.

• Finns det risk för skador i riskkonstruktioner?
• Är krypgrunden fuktsäker?
• Finns det risk för mögelangrepp i golvbjälklaget mot krypgrundsutrymmet?
• Förändringar i källarens funktion, hur är statusen i väggar och golv?
• Finns det fukt under golvmattan/klinker?
• Omfattning efter ett inträffat vattenläckage?
• Tillståndskontroll före en ny golvläggning?
• Är husets källare i behov av ny fuktisolering?
• Är ventilationen rätt utförd?

Vad innebär fukt i hus
Hus med källare
Alla hus kräver kontinuerligt underhåll för att förebygga skador och slitage. Lättast att upptäcka slitage är att synliga delar som golv och väggbeklädnader spricker eller blir väldigt slitna. Delar av byggnaden som inte syns utsätts också dagligen för slitage utan att det märks. Det kan t.ex. vara fuktisoleringen mot en källaryttervägg eller en dräneringsledning som har en genomsnittlig livslängd på ca 25-35 år.

Fel som kan uppstå i utförandet av fuktskydd
Dränering:
• Dräneringsledningen läggs för högt och huset riskerar därmed att bli stående i vatten
• Dräneringen är felaktigt ansluten till ledning eller ”stenkista” eller anslutningen saknas helt
• Dräneringsledningen saknar inspektionsrör
• Dräneringsledningen som används är av fel typ.

Dräneringsskikt:

• Undvik användning av ett icke dränerande fuktskydd. Utan dräneringsskikt kommer vatten att blöta ned ev. värmeisolering och väggen.
Alla källarväggar måste ha ett dräneringsskikt utanför källarväggen. Lämpligast är en skiva som både isolerar och dränerar.

Värmeisolering:

• Värmeisolering saknas eller fel typ används.
För uttorkning av källarväggen måste värmeisoleringen vara porös för att fukt skall kunna passera igenom. Undvik därför homogen tät värmeisolering.

Täta skikt:
• Täta skikt närmast källarväggen av asfalt och plastmattor skall alltid undvikas då de effektivt hindrar uttorkning av källarväggen

Varför blir det fuktskador i källare?
Nästan alla källare som byggts före senare delen av 1980-talet är utförda så att fukt från marken vandrar in i grundkonstruktioner och lokaler, så kallad inåt riktad fuktvandring.

De fuktkällor som skapar inåt riktad fuktvandring är:
• Avsaknad av yttre värmeisolering ger uppvärmd mark. Fukten i jordluften trycks därför in i husgrunden
• Kapillär fuktsugning från fuktig mark
• Bristfällig dränering utgör risk för direktkontakt med vatten
• Täta skikt utanpå grundmurar hindrar uttorkning av källarväggen
• Olämplig värmeisolering som är fuktig (så kallad våtvärmande omslag)
• Invändig värmeisolering

Nästan alla slags ytskikt som används på källarens väggar och golv inomhus, bromsar eller hindrar fukten att komma in i lokalerna. Vid fukttillförsel i äldre hus blir grundmurar, golv och till och med mellanväggar fuktiga och ytskikten ofta skadade.

Även i dessa källarlokaler kan Munters avfuktare installeras, se ovan!

För mer information kontakta:
Petter Lidén
Telefon: 070-486 53 54