Priser för besiktningsuppdrag.

Ska du köpa eller sälja är en professionell husbesiktning en bra investering. Tillsammans med dig granskar vi huset efter dess unika konstruktion, ålder och skick. Resultatet redovisas utförligt i våra besiktningsprotokoll.

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING, köpare/säljare. Från. 8.000:- Inkl. moms.
Besikta hus. Vi på PL Ingenjörsteknik har lång erfarenhet av överlåtelsebesiktningar och vi vet vad vi ska titta efter när våra besiktningsmän går igenom ett hus. Vi utför professionell husbesiktning-, överlåtelsebesiktning i Mälardalsregionen. Vi vet vad en husköpare vill veta! En överlåtelsebesiktning är en noggrann professionell husbesiktning av en fastighet för att upptäcka eventuella skador eller risker för skador i framtiden. Fuktkontroll utförs i samtliga våtutrymmen. Våra besiktningar är godkända för samtliga av Länsförsäkringar doldafelprodukter ”doldafelförsäkring”.

FUKTINDIKERING I VÅTRUM. Pris. 1.200:- Inkl. moms (i samband med överlåtelsebesiktning).
Denna tjänst, en tilläggstjänst ingår nu gratis i samband med överlåtelsebesiktning. Genom fuktindikeringsinstrument kontrollerar vi aktuella våtutrymmen i huvudbyggnaden. Besiktningsförrättaren utför fuktindikering-, fuktkontroll i samtliga våtrummen för att upptäcka pågående vattenskador. Vid misstanke om vattenskada ska alltid berört försäkringsbolag kontaktas.

STEG 2, FUKTPAKETET. Pris. 1.950:- Inkl. moms (i samband med överlåtelsebesiktning).
Den mest omfattande fuktmätningen på marknaden i alla överlåtelsebesiktningar för köpare dvs vi mäter fukt i kända riskkonstruktioner, fuktindikerar våtrum, fuktmäter inomhusluften, vindsluften, utomhusluften, krypgrundens luft, fuktkvot m.m. Besiktningen och fuktkontrollen syftar till att kontrollera utförande, konstruktion och material i byggnaden och dess riskkonstruktioner. (Enstegstätad putsfasad är undantaget) Utförande Besiktningen och fuktkontrollen utförs genom besiktning av byggnad och avser huvudbyggnad och fuktmätning i provhål från 8 mm till 80 mm som stickprovskontroll i byggnadens riskkonstruktioner. (Säljarens medgivande måste finnas för konstruktionsingreppen). Provhålen tas upp i golv och väggar efter godkännande av fastighetsägaren och återlagas endast provisoriskt med plastbrickor, täcklock.  Riskkonstruktioner är konstruktioner som erfarenhetsmässigt visat sig har förhöjda fuktvärden och fukt- och mögelskador. Exempel på sådana konstruktioner är betongplatta på mark med uppreglat eller flytande golv, krypgrund, inredd källare, vind, fasader/syllar och våtutrymmen.

ENERGIDEKLARATION. Pris. 3.000:- Inkl. moms (i samband med överlåtelsebesiktning). Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.

AREAMÄTNING. Pris. 1.200:- Inkl. moms (Villa i samband med överlåtelsebesiktning).

BUDGETKALKYL. Pris 2.200:- Inkl. moms (i samband med överlåtelsebesiktning).
Syftet med tjänsten Budgetkalkyl är att beställaren skall få en rådgivande kalkyl för offertförfrågan/anbud. Budgetkalkyl kan även utgöra förhandlingsunderlag vid en eventuell fastighetsaffär. Frågor som tex: Vad kostar det att dränera om, vad kostar det att renovera taket, vad kostar det att renovera det mögliga källargolvet, vad kostar det att montera in en avfuktare i grunden m.m. besvaras.

BESIKTNING ENSTEGSTÄTAD FASAD. Pris. 5.500:- Inkl. moms (avser villa) (Flerfamiljshus offereras).
Grundlig okulär besiktning av fasaden samt provhålstagning och fuktmätning av känsliga delar i fasaden för att kunna utröna om det finns några pågående skador. Under senare år har man byggt moderna eleganta hus med mycket god isolering och snygga putsfasader. En teknik som ibland kallas enstegstätade putsfasader. Byggnadssättet är mycket känsligt med risken för att fukt tränger in under putsen med röta, mögel och bakterietillväxt som följd. När fukt tränger in bör åtgärder sättas in inom en månad, annars kan det bli nödvändigt att riva delar av fasaden med stora kostnader som följd. Fuktinträngning i enstegstätade fasader är mycket vanligt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anger att över 70 % av dessa hus har skador redan efter några år, andra talar om 98 %. Försäkringsbolagen försäkrar inte dessa typer av fasader längre. Det har byggts både villor och flerfamiljshus, totalt c:a 160 000 lägenheter fram till idag. En skadad nybyggd villa kostar upp till en miljon att åtgärda och ägarna riskerar att få stå för hela kostnaden trots att det är nybyggda hus. Samma förhållande gäller bostadsrättsföreningar.

SKADEUTREDNING. Pris. 5.500:- Inkl. moms (1 timme på plats ingår övrigt tid debiteras).
Själva ordet ”skadeutredning”: I våra protokoll kan orden ”fortsatt teknisk utredning” förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex. för att utreda mögelskador, fuktskador och lukter i ett hus dvs man kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen. En typisk kund till oss kan ringa till oss och säga,  -Vi har köpt ett hus där en besiktningsman rekommenderat fortsatt teknisk utredning på lukt i golvvinkeln i det reglade golvet och missfärgningar i krypgrunden och vinden. Gör ni sådana utredningar? -Ja svarar vi.

ENTREPRENADBESIKTNING. Från 5.500:- Inkl. moms.
PL Ingenjörsteknik utför olika typer av entreprenadbesiktning såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, normerande besiktning och särskild besiktning. Entreprenadbesiktning kan utföras i olika former, före- under eller efter entreprenadens färdigställande. En entreprenadbesiktning är en kontroll av att beställaren har fått den produkt som avtalats i kontraktshandlingarna.

LÄGENHETSBESIKTNING.  Pris. 0-100 kvm 4.500:- Inkl. moms.
Bostadsrätten som skall säljas/överlåtas bör genomgå en besiktning av en godkänd besiktningsman på plats. Besiktningen kan beställas av både säljare och köpare. En bostadsrättsbesiktning ger en överskådlig bild av skick och eventuella risker eller andra faktorer som kan påverka priset. Besiktningen innebär en okulär besiktning av väggar, golv och installationer i alla våtrum.  Det blir allt vanligare att man vid en försäljning väljer att besiktiga även en bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare svarar man för det inre underhållet av sin bostadsrätt och som köpare har du en långtgående undersökningsplikt. Det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga eftersom det är svårt att få ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat om du undersökt bostadsrätten noga innan du köpte den. Som privatperson kan det vara svårt att upptäcka eventuella risker eller skador, därför rekommenderas att man anlitar en noggrann besiktningsman till hjälp. . De lagar som styr bostadsrättsköp är köplagen och bostadsrättslagen. Ett utlåtande i form av en skriftlig rapport upprättas med uppgifter om bostadsrättens skick. I rapporten framgår också de risker som eventuellt föreligger.

INSTALLATIONSKONTROLL. Pris. 1.950:- Inkl. moms (i samband med överlåtelsebesiktning). Installationskontroll av El, VVS, Uppvärmning, Ventilation, Eldstad (ej rökkanal). Pris i samband med besiktning 1.950:- inkl. moms. Separat 5.500:- inkl. moms. Kontrollen är av okulärkontroll och grundar sig på säljarens uppgifter, allmänt kända ålders- och/eller försäkringsmässiga avskrivningar och/eller andra uppenbara indikationer på fel. Installationsdelen ingår i köparens undersökningsplikt, och ingår inte i en överlåtelsebesiktning. I en bilaga redovisas resultatet av ovan nämnda installationer. Resultatet till okulärkontrollen kan leda till att man får kalkylera med renovering/byte eller kontakta fackman för området och göra en fördjupad undersökning.

FUKT & RISKKONSTRUKTIONSKONTROLL. Pris. 5.500:- Inkl. moms.
Tjänsten fukt- och riskkonstruktionskontroll innebär att vi gör en undersökning av konstruktioner där vi erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktskador. Vid en fukt- och riskkonstruktionskontroll utför vi punktvisa mätningar med fuktindikatorer, upptagning av 1 till 3 inspektionshål för att bättre bedöma konstruktionsutförandet och eventuell risk för skada. Vi använder även högteknologisk inspektionskamera vilket gör att vi kan utföra kontroll bakom tex badrumsväggar, under golv eller i ej krypbara krypgrunder . Tjänsten fukt- och riskkonstruktionskontroll är en stickprovsmässig kontroll och utgör inte någon fullständig skadeutredning. Utförande av fukt och konstruktionskontroll ger oftast underlag för en bättre teknisk bedömning av konstruktionen. Ingreppen vi gör erfordrar att ägaren lämnar sitt medgivande till eventuella konstruktionsingrepp. Detta ska du tänka på att fråga säljare om innan besiktningen. Resultaten från denna tjänst kan leda till att man får göra en skadeutredning. Läs mer under skadeutredning.

För mer information Ring: 070-486 53 54