Kvalitetssäkring driftorganisationer

ANALYS AV FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV

GRUNDER

För att bedöma behovet av kompetensutveckling krävs att arbetsplatsens framtida verksamhet och kompetensbehov analyseras. En sådan analys är en nödvändig förutsättning för att arbetsplatsen och dess verksamhet skall svara mot framtida efterfrågan. Kompetensutvecklingen av de anställda mot framtida behov blir därmed en investering på samma sätt som investeringar i t ex lokaler och utrustning.

Analysarbetet skall genomföras vid arbetsplatserna och med medverkan av all personal, t ex vid arbetsplatsträffar.

Företagets direkt underställda chefer skall stödja analysarbetet med kompletterande underlag där så erfordras, t ex beträffande arbetsplatsernas framtida uppgifter.

Det bör understrykas att resultatet av analysen endast kan bli en bedömning. Denna bedömning skall göras så realistisk som möjligt för Företagets framtida utveckling. Resultatet av analysen ger förutsättningar för att utveckla arbetsplatsernas kompetens så att denna kan möta framtida uppgifter på ett offensivt sätt. Arbetet ger även underlag för en planmässig rekrytering och utbildning av personalen. Medverkan i arbetet från alla anställda är nödvändig för att, genom delaktighet, få förståelse för utvecklingen och det förändringsarbete denna leder till.

KVALITETSSÄKRING DRIFTRONDERING

 

PL Ingenjörsteknik tar på sig ”konsultglasögon” och kontrollerar att alla drift- och skötselinstruktioner finns på plats och att checklistor finns och kan signeras efter varje driftrondering Finns ej detta så kan vi hjälpa till att ta fram dessa checklistor och ge förslag på rimlig tidsintervall. Ser vi också att det är ett eftersatt underhåll som kan föranleda haveri så kan vi upprätta en akut underhållsplan för att avhjälpa detta.

Efter att allt gåtts igenom kommer vi med rekommendationer till Beställaren. Beställaren kan därmed avgöra om målsättningarna är rimliga och att det finns möjlighet att erbjuda denna servicenivå med befintlig personal.

KVALITETSSÄKRING DRIFTRONDERING

 

PL Ingenjörsteknik tar på sig ”konsultglasögon” och kontrollerar att alla drift- och skötselinstruktioner finns på plats och att checklistor finns och kan signeras efter varje driftrondering Finns ej detta så kan vi hjälpa till att ta fram dessa checklistor och ge förslag på rimlig tidsintervall. Ser vi också att det är ett eftersatt underhåll som kan föranleda haveri så kan vi upprätta en akut underhållsplan för att avhjälpa detta.

Efter att allt gåtts igenom kommer vi med rekommendationer till Beställaren. Beställaren kan därmed avgöra om målsättningarna är rimliga och att det finns möjlighet att erbjuda denna servicenivå med befintlig personal.

Uppmätning av ytor

PL Ingenjörsteknik utför uppmätningar av alla typer av fastigheter, lägenheter och lokaler. Våra uppmätningar utförs med lasermätare och följer gällande svensk standard. Vi gör även uppmätningar av A-temp inför eller i samband med upprättandet av energideklarationer.
Enligt vår erfarenhet är det sällan som uppgivna areor stämmer med uppmätta areor enligt gällande standard. Felkällor kan vara att arean är mätt på ritning eller enligt äldre standard. Areauppgifter kan härröras från en tid då kvadratmeterpriset var mindre viktigt än idag. Byggnader eller lägenheter kan ha byggts om eller till utan att areaförändringar har förts in i aktuella register.

Mätbevis

Resultatet av uppmätningen får ni i form av ett mätbevis. Ni kan själva välja hur ni vill dela upp den redovisade arean, förutom uppdelning i boarea och biarea kan det vara per våningsplan eller per hyresgäst eller lokalkontrakt. Resultatet av mätningen har ni någon dag efter mätningen på plats.
PL Ingenjörsteknik utför uppmätningar enligt gällande Svensk Standard, SS 21054:2009. Uppmätningen utförs med hjälp av lasermätare.